Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gastouderbureau Soof en deze zijn van toepassing op het gastouderopvang contract dat per kind wordt aangegaan tussen gastouderbureau, ouder(s) en gastouder. Het gaat hierbij over opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar waar gastouderbureau Soof in bemiddelt. Afwijkingen van de algemene voorwaarden worden alleen aanvaard als dit schriftelijk is vastgelegd door de gastouder en gastouderbureau Soof.

Toegankelijkheid

 1. Wij bemiddelen in principe voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen gastouderbureau Soof, de gastouder en de ouder.
 2. Wij behouden ons het recht om voor ieder kind opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor andere kinderen of de gastouder.
 3. Het kan voorkomen dat een gastkind gedrag vertoont dat van (negatieve) invloed kan zijn op de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige op te vangen kinderen. In dit geval en als het kind niet op gebruikelijke wijze opgevangen kan worden, hebben wij het recht de toegang tot de gastouderopvang te weigeren en/of de overeenkomst op te zeggen. Dit op basis van redelijke gronden en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 1 maand. Mocht er, om welke reden dan ook, afgeweken worden van deze opzegtermijn van 1 maand, dan delen wij en/of de gastouder dit schriftelijk en duidelijk gemotiveerd mee aan de ouder.
 4. Mocht een kind door ziekte of een andere reden voor een langere tijd (meer dan 1 maand) afwezig zijn, dan gaan wij in overleg met de gastouder en ouder om te kijken of de opvang misschien (tijdelijk) stop gezet dient te worden. In bovenstaande gevallen waarbij de opvang wordt stopgezet zullen wij voor zover mogelijk ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe/vervangende gastouder of andere geschikte opvang.

Kennismaking

 • Wij bieden elektronisch dan wel schriftelijk vrijblijvende informatie ter kennismaking aan. Hierin is voldoende informatie te vinden die het voor zowel ouder als gastouder makkelijk maakt om een goede keuze te maken tussen verschillende gastouderbureaus.
 • Wij komen voor een kennismakingsgesprek met de gastouder naar de opvanglocatie (of online) en informeren de gastouder en de ouder over onze werkwijze, kosten, annulering en betalingen, ons pedagogisch beleidsplan en de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 • Ouder en gastouder verstrekken alle benodigde gegevens die nodig zijn voor een juiste financiële afhandeling met betrekking tot de kinderopvangkosten.
 • Elke verandering in persoonlijke omstandigheden zoals gezinssituatie van de ouder en de gastouder, welke relevant is voor de bemiddeling en de begeleiding van het kind en directe invloed heeft op de kinderopvanglocatie wordt direct aan ons doorgegeven.
 • Tijdens de kennismaking wordt met elkaar afgesproken om elkaar voor zover nodig regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind.
 • Wij bemiddelen tussen ouder en gastouder maar zijn geen partij in de afspraken over de gastouderopvang. Hier maken de ouder en gastouder zelf afspraken over. Wij proberen de deskundigheid van onze gastouders te bevorderen, de door hen geleverde kwaliteit te bewaken en regelmatig contact te houden met zowel de ouder als gastouder.

Wijziging tarieven

 1. Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Aan ouders delen wij jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor de invoering, de tarieven mee. Daarnaast behouden wij het recht voor ten gevolge van bedrijfseconomische wijzigingen, wijzigingen in de CAO of anderszins de tarieven tussentijds aan te passen. Ook dan zullen wij ouders en gastouders hier minimaal 2 maanden van tevoren over inlichten.
 2. Indien de ouder en/of gastouder dit wenst, zullen wij kosteloos een offerte opstellen. De offerte is vrijblijvend en zonder verplichtingen. De offerte geeft een duidelijk beeld van de opvang en kosten, ingangsdatum en geldigheidsdatum.
 3. De offerte voor de ouders kan opgesteld worden inclusief of exclusief een berekening van de Kinderopvangtoeslag. Indien de ouder een berekening inclusief Kinderopvangtoeslag wenst, dan dient de ouder de benodigde gegevens van verzamelinkomen en werkuren aan gastouderbureau Soof door te geven. Gastouderbureau Soof zal discreet met de persoonlijke gegevens omgaan en niet aan derden verstrekken.
 4. De offerte is een kostenindicatie en gebaseerd op de gegevens zoals deze door de ouder en/of gastouder worden doorgegeven. Gastouderbureau Soof kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van deze gegevens.
 5. De uiteindelijke, definitieve opvangkosten kunnen afwijken van de kostenindicatie zoals die in de offerte is opgesteld. Ouders hebben zelf de verantwoordelijkheid om de juiste gegevens in te voeren dan wel te wijzigen op www.toeslagen.nl van de Belastingdienst (aanvraag Kinderopvangtoeslag).

De overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk door ouder en/of gastouder te worden bevestigd.
 2. De overeenkomst van het te plaatsen kind wordt gesloten tussen de ouder/verzorger en de gastouder, na bemiddeling van gastouderbureau Soof. Tussen de gastouder en gastouderbureau Soof wordt een overeenkomst gesloten voor de door ons te verrichten diensten.
 3. De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand op het moment dat de ouder/verzorger een exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke dan wel elektronische handtekening aan gastouderbureau Soof retourneert en wij deze hebben ontvangen. Daardoor ontstaan ook voor de ouder/verzorger verplichtingen.

De dienstverlening

 1. Wij staan ervoor in dat onze verrichte werkzaamheden voor de gastouderopvang beantwoorden aan de overeenkomst voor bemiddeling in overeenstemming met de wettelijke eisen.
 2. Wij treffen zodanige voorzieningen dat het optimaal geschikt is voor het bemiddelen en begeleiden met betrekking tot de gastouderopvang.
 3. De gastouder en de ouder dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 4. Gastouderbureau Soof c.q. de gastouder houdt voor zover dit redelijk en mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de ouder.
 5. Wij houden toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening, doch geeft te dien aanzien geen garanties en sluit uitdrukkelijk hiervoor elke aansprakelijkheid uit, mits er sprake is van nalatigheid.
 6. Wij komen minimaal eenmaal per jaar (aangekondigd en/of onaangekondigd) op bezoek op de opvanglocatie voor een risico-inventarisatie. Gastouder verplicht zich hieraan mee te werken.
 7. Wij werken samen met Stichting Groen Cement, het kwaliteitskeurmerk voor Groene Opvang en zij zullen jaarlijks een bezoek brengen aan de opvanglocatie. Gastouder dient aangesloten te zijn en te blijven bij Stichting Groen Cement.
 8. De bevindingen van de Risico-inventarisatie wordt online gepubliceerd in het persoonlijke online dossier van de ouder en gastouder.
 9. Wij voeren jaarlijks, evaluatiegesprekken met de ouder en met de gastouder, voortgangsgesprekken met de gastouder en voeren samen met de gastouder een Risico-inventarisatie uit op de opvanglocatie.
 10. Wij zorgen voor de registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang. Kosten die hier eventueel aan zijn verbonden worden in rekening gebracht bij degene die op de opvanglocatie staat ingeschreven.
 11. Wij houden gastouder en ouder op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen binnen de branche via o.a. de website en onze social media. Interne mededelingen worden persoonlijk en/of via e-mail kenbaar gemaakt.

Bureau- en opvangkosten

 • Bureaukosten die wij in rekening brengen voor onze diensten worden vooraf overeengekomen. Mochten wij onze bureaukosten wijzigen, dan zullen wij dit minimaal 2 maanden van tevoren aankondigen.
 • Ouder is ten allen tijden verantwoordelijk voor de betaling van de opvangkosten. De opvangkosten bestaan uit 1) kosten voor gastouderopvang en 2) de bureaukosten.
 • Het uurtarief van de opvangkosten dat door de ouder aan de gastouder wordt voldaan wordt vooraf overeen gekomen en in de overeenkomst opgenomen. De gastouder is vrij om het eigen uurtarief te bepalen. Gastouderbureau Soof heeft hier geen enkele invloed op en zal enkel (gevraagd) advies hierover uitspreken. Gastouderbureau Soof kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het door de gastouder vastgestelde uurtarief.
 • Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst met ouder/verzorger niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat we hierbij schadeplichtig zijn. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst met de ouder/verzorgen en/of gastouder wel kunnen nakomen tijdens een overmacht situatie, dan blijft de overeenkomst met ouder/verzorger en/of gastouder onherroepelijk van kracht en zullen de bureaukosten doorbelast worden. Afhankelijk van de overmacht situatie wordt bepaald of de opvangkosten wel/niet doorberekend zullen worden.
 • Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de ouder/verzorger gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan gastouderbureau Soof kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in alle redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren.

Kinderopvangtoeslag

 • De ouder kan kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op www.toeslagen.nl. De ouders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanvragen van de toeslag, alsmede voor het tijdig doorgeven van wijzigingen. Wij kunnen hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders, van het aantal kinderen uit het gezin dat naar de opvang gaat en van de daarbij horende opvanguren. De ouder geeft tijdelijk wijzigingen (in o.a. het aantal opvanguren en –dagen of beëindiging van de opvang) door aan de Belastingdienst. Gastouderbureau Soof zal hier enkel advies in uitbrengen.

Urenregistratie, kassiersfunctie en betalingsverkeer

 • De opvanguren worden tussen de 20e en 25e dag van elke kalendermaand door de gastouder in het online-uren-systeem geregistreerd. Gastouder en ouder ontvangen hiervoor de inloggegevens van Gastouderbureau Soof.
 • De opgegeven opvanguren worden automatisch geaccordeerd en de ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming in het koppelingsformulier. De ouders ontvangen hiervan een overzicht per email en hebben zelf de verantwoordelijkheid om deze uren te controleren. Indien de ouders de opvanguren vooraf willen accorderen, kunnen hiervan afwijkende schriftelijke afspraken over worden gemaakt.
 • De gastouder draagt de inning van de ouder(s) van de overeengekomen vergoeding over aan gastouderbureau Soof. Wij vervullen daarmee ten opzichte van zowel de gastouder als de vraagouder(s) de kassiersfunctie. Deze door de overheid verplichte kassiersfunctie heeft het karakter van een te verlenen dienst en leidt in geen geval tot het overnemen van de betalingsverplichting van de ouder(s) door gastouderbureau Soof.
 • In het contract tussen ouder en gastouderbureau wordt de wijze van betaling vastgelegd. Betaling geschiedt door de ouders via automatische incasso. Indien de ouders betaling via bankoverschrijving wensen, dan worden hierover afwijkende schriftelijke afspraken gemaakt.
 • Gastouderbureau Soof zal één keer per jaar een financieel jaaroverzicht verstrekken aan de gastouder en aan de ouder. Wij zijn wettelijk verplicht dit overzicht te verstrekken, zodat zowel de gastouder als de ouder een wettelijk bewijsstuk heeft van de afgenomen / aangeboden gastouderopvang. Dit financieel jaaroverzicht kan worden gebuikt bij het doen van de jaarlijkse belastingaangifte.
 • Het financieel jaaroverzicht zal alleen overhandigd worden wanneer aan alle betalingen zijn voldaan.
 • Alle facturen worden door gastouderbureau Soof opgesteld en verzonden via het aan ons opgegeven e-mailadres.

Gevolgen bij het verstrijken van de eerste betalingstermijn (wanbetaling)

 • Onder wanbetaling wordt verstaan: het door de ouder niet voldoen aan de betalingsverplichting zoals deze is afgesproken. Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn van 7 dagen ontvangt de vraagouder een herinnering. Wanneer de vraagouder binnen 14 dagen de betaling van de herinnering nog steeds niet heeft voldaan, ontvangt de vraagouder een aanmaning. De kosten van deze aanmaning bedraagt €25 (per factuur) en komen bovenop het factuurbedrag. De aanmaning dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Een aanmaning zal zowel per email als per aangetekende post worden verstuurd.
 • Indien de ouder in gebreke blijft en 14 dagen na de aanmaning nog steeds niet heeft betaald, dan zal gastouderbureau Soof de inning van de factuur overdragen aan een incassobureau. Bij overdracht van de factuur aan een incassobureau, zal het factuurbedrag (reeds vermeerderd met de aanmaningskosten) verhoogd worden met de wettelijke incassokosten. De incassokosten zijn afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag, worden wettelijk vastgesteld en zijn voor rekening van de ouder(s).
 • Ouder kan (tijdelijk) niet meer inloggen tot de betalingen zijn gedaan.
 • Indien de ouder binnen 2 maanden na dagtekening van de betreffende factuur niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, dan zijn wij genoodzaakt om de opvang van het kind op te schorten (tijdelijk stop te zetten). Het kind mag dan niet naar de opvang komen. Dit alles gebeurd in overleg tussen gastouderbureau Soof en de gastouder. De ouder heeft in dit geval 5 werkdagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Op het moment dat de ouder aan haar betalingsverplichting heeft voldaan wordt de schorsing beëindigd en loopt de opvang als vanouds door.
 • In geval van overmacht/uitzonderlijke gevallen op het gebied van het nakomen van betalingsverplichtingen van de ouder is er de mogelijkheid om in samenspraak met gastouder/ouder en gastouderbureau Soof afspraken te maken over de betaling van de factuur. Denk hierbij aan een betalingsregeling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • Bij verzuim van betalen van de betalingsregeling zijn de verschuldigde bedragen in één keer opeisbaar.
 • Ouder ontvangt altijd voorafgaand schriftelijk bericht over de gevolgen van het in gebreke blijven en de zaak wordt na de gestelde termijnen uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de ouder. Bij inschakeling van een incassobureau geldt: – Indien de ouder óf het factuurbedrag óf een deel van het factuurbedrag betaalt, maar niet de opslag van de aanmaningen wettelijke incassokosten, dan zullen de enkel de wettelijke incassokosten in mindering worden gebracht op de uit te betalen vergoeding aan de gastouder. Gastouderbureau Soof zal de aanmaningskosten voor haar rekening nemen. – Indien de ouder geen enkel bedrag betaalt (dus geen betaling op de factuur vermeerderd met de aanmanings- en wettelijke incassokosten), dan worden enkel de wettelijke incassokosten verhaald op de gastouder. Gastouderbureau Soof zal de aanmaningskosten voor haar rekening nemen.
 • Ouder blijft eindverantwoordelijk voor de betaling van de opvangkosten. Bij het niet volledig betalen van de opvangkosten kan gastouderbureau Soof niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitbetalen van de opvangvergoeding aan de gastouder. Daarnaast worden de bureaukosten gewoon in rekening gebracht en is de gastouder verplicht om dit maandelijks te betalen aan gastouderbureau Soof, tenzij anders overeengekomen. Indien de ouder gebruik maakt van automatische incasso en deze verplichte betaling storneert nadat gastouderbureau Soof de opvangvergoeding reeds heeft doorgezet naar de gastouder, dan is gastouderbureau Soof gerechtigd om de betreffende (gestorneerde) opvangvergoeding te verhalen bij de gastouder. De gastouder moet de reeds ontvangen opvangvergoeding dan verplicht binnen 7 dagen terugboeken naar gastouderbureau Soof. Op moment dat de ouder de betaling alsnog voldoet via bankoverschrijving, zal gastouderbureau Soof de vergoeding direct doorboeken naar de gastouder. Betaalt de gastouder de reeds ontvangen opvangvergoeding niet binnen de gestelde termijn terug aan gastouderbureau Soof, dan is er sprake van wanbetaling van de gastouder. Indien het voor de gastouder niet mogelijk is om de reeds ontvangen opvangvergoeding terug te betalen, dan kunnen er onderling afspraken gemaakt worden voor het terugbetalen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Vakmanschap en materiële verzorging

 • Wij bemiddelen uitsluitend tussen ouders en gastouders die voldoen aan de door ons gestelde selectiecriteria.
 • Personen werkzaam bij gastouderbureau Soof en gastouders met wie wij samenwerken zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële Gegevens en de VOG is niet ouder dan 2 maanden.
 • De gastouder levert voor aanvang van de samenwerking met gastouderbureau Soof: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, vakdiploma’s, een geldig EHBO Certificaat en een Verklaring Omtrent Gedrag volgens de wet Justitiële Gegevens. Dit mag dezelfde verklaring zijn zoals afgegeven bij inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag is een momentopname. Om de kwaliteit van de opvang/gastouderbureau en veiligheid van de kinderen te kunnen blijven garanderen, kan het zijn dat wij een nieuwe verklaring omtrent gedrag verlangen die niet ouder is dan 2 maanden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer wij een vermoeden hebben dat een werknemer of gastouder niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring.
 • Gastouderbureau Soof zorgt voor een inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK-register), wanneer gastouder én opvanglocatie aan alle eisen voldoet, zoals de wet Kinderopvang bedoelt.
 • Voor het inschrijven van een opvanglocatie in het LRK-register voor de exploitatie van gastouderopvang wordt vooraf een betalingsovereenkomst afgesloten met vraagouder of gastouder.
 • Gastouders werkzaam voor gastouderbureau Soof verklaren een gekwalificeerd gastouder te zijn, zoals beschreven in de wet kinderopvang. Gastouders worden geacht mee te werken om de kwalificatie te behouden.

Aansprakelijkheid gastouderbureau Soof, gastouder en vraagouder

 • De gastouder is eindverantwoordelijk voor een adequate veilige opvang.
 • Gastouderbureau Soof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die door ouder, gastouder c.q, kinderen wordt geleden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze kant. Indien gastouderbureau Soof de gastouder ondersteunt bij het opstarten van de eigen gastouderopvang, betreft dit enkel een adviserende en ondersteunende rol.
 • Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of uit de gastouderopvang contracten voortvloeit.
 • De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast adviseren wij de gastouder om risico’s af te dekken door een bedrijfsrechtsbijstandverzekering -in geval van wanbetaling door de ouder- en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering -in geval van arbeidsongeschiktheid van de gastouder- af te sluiten.
 • De ouder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate aansprakelijkheidsverzekering particulieren.
 • De ouder is bij het brengen van het kind naar de gastouder verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De gastouder is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 • Voor het vervoer van een kind met het openbaar vervoer, in de auto, in de bakfiets, bolderkar of op de fiets van de gastouder, dient de vraagouder het toestemmingsformulier ‘vervoeren, buiten spelen en slapen’ ondertekend te hebben afgegeven aan de gastouder. Ook het onder de verantwoordelijkheid van de gastouder gebruiken van kinderfietsjes, autopeds en dergelijke door het kind op de openbare weg zal slechts toegestaan worden na schriftelijke ondertekening van bovengenoemd formulier door de ouder. Voor slapen, toedienen van medicatie en medische hulpmiddelen en gebruik van beeldmateriaal zullen de ouders een toestemmingsformulier ondertekenen. De ouders behouden altijd het recht om de toestemming tussentijds aan te passen dan wel in te trekken. De toestemmingsformulieren worden door gastouderbureau Soof tijdens het koppelingsgesprek (digitaal) verstrekt.
 • De zorg voor autostoeltje, -gordels en fietszitjes dient in goed onderling overleg tussen de ouder en gastouder geregeld te worden. Dit dient te worden beschreven in de risico inventarisatie.
 • Ouder en gastouder stemmen ermee in dat informatie, brochures, en dergelijke informatiemateriaal uitsluitend digitaal wordt verstrekt via e-mail of na ingelogd te zijn op de website van gastouderbureau Soof.
 • Gastouderbureau Soof kan niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die verricht zijn door de GGD, de gemeente waar de opvang plaatsvindt, de belastingdienst of andere instanties, wanneer deze leiden tot het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst of aanslag tot het betalen van inkomstenbelasting.
 • De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van haar bruto inkomsten bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
 • Het gastouderbureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wetswijzigingen die in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden en waarvan een wijziging noodzakelijk is.
 • Leges die de gemeente in rekening brengt worden altijd in rekening gebracht bij degene die ingeschreven staat op het adres van de opvanglocatie. Aanvraag tot inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK-register) wordt alleen gedaan indien de verschuldigde leges vooraf aan gastouderbureau Soof zijn voldaan. Inschrijving in het LRK-register geschiedt op basis van een vooraf overeengekomen overeenkomst van inschrijving en betaling van de legeskosten.

Klachtenprocedure

 • Klachten over de uitvoering van het gastouderopvang contract moeten volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij het gastouderbureau binnen twee maanden nadat de ouder de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
 • Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de vraagouder zijn of haar rechten ter zake verliest.
 • Gastouderbureau Soof behandelt klachten volgens haar klachtenprocedure en klachtenreglement. Een klacht wordt altijd eerst intern voorgelegd. Indien de klacht niet intern (tussen gastouderbureau soof/gastouder/ouder) kan worden opgelost of er zodanige omstandigheden zijn dat de klager zich niet rechtstreeks kan wenden tot de betrokken partij, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de externe klachtencommissie. De klager kan zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang en/of de Geschillencommissie. Het advies is om eerst de klacht te melden bij het Klachtenloket Kinderopvang, alvorens naar de Geschillencommissie te gaan. Een klacht melden of advies vragen bij het Klachtenloket Kinderopvang is gratis (kijk voor meer informatie op www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Indien een klacht gemeld wordt bij de Geschillencommissie dient er klachtengeld betaald te worden (kijk voor meer informatie over de procedure en kosten op www.degeschillencommissie.nl). 
 • Klachten die bij de Geschillencommissie worden ingediend waarbij vanuit gastouderbureau Soof naar alle billijkheid gehoor werd gegeven aan de klacht en de Geschillencommissie besluit om de klacht toch in behandeling te nemen, zullen de kosten worden verhaald op de klager. Voor een uitgebreide toelichting op onze klachtenprocedure verwijzen wij naar ons Klachtenreglement.

Oudercommissie

 • Gastouderbureau Soof heeft een oudercommissie welke mag bestaan uit een aantal leden. Deze leden zijn ouders die een contract hebben bij Villa Nana.
 • Gastouderbureau Soof dient alle wijzigingen omtrent tarieven en wijzigingen in protocollen voor te leggen aan de oudercommissie.
 • De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
 • Het gastouderbureau heeft een oudercommissiereglement. Een oudercommissie is verplicht bij 50 of meer actieve gastouderopvang contracten. Gastouderbureau Soof zal alle mogelijke inspanningen verrichten om een oudercommissie samen te stellen.

Digitaal ondertekenen

 • Gastouderbureau Soof verstrekt de gastouderopvang contracten uitsluitend op digitale wijze, tenzij bij wijze van uitzondering anders gewenst is (denk hierbij aan o.a. systeemstoring). Ouder en gastouder ondertekenen de contracten door een digitale -en juridisch verantwoorde- handtekening te plaatsen onder de overeenkomst en deze worden digitaal opgeslagen. Indien een contract of formulier op papier wordt ondertekend, wordt dit digitaal opgeslagen.
 • Gastouderopvang Soof zal eventueel de digitale middelen aanleveren om de gastouderopvang contracten digitaal te kunnen ondertekenen.
 • Het contract wordt in het online account (‘Mijn Soof’) van de ouder en de gastouder gepubliceerd en is alleen inzichtelijk voor de bestemde. Elke persoon krijgt individuele inlogcodes voor het account. Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt conform de Wet AVG.
 • Door ondertekening van het contract geven vraagouder en gastouder aan de algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Privacy beleid
 • Gastouderbureau Soof verzamelt gegevens van ouders, gastouders en kinderen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 • Gastouderbureau Soof heeft een Privacybeleid opgesteld waarin staat welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, waarom deze worden verwerkt, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren en met welke derde partijen deze gegevens worden gedeeld.
 • Gastouders worden geacht om op een verantwoorde wijze met persoonsgegevens om te gaan, dan wel een eigen Privacybeleid te voeren, en worden gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Gastouders en ouders gaan met het ondertekenen van deze algemene voorwaarden akkoord met het daarbij behorende Privacybeleid van gastouderbureau Soof.

Slotbepaling

 • Artikelen welke niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, zal gastouderbureau Soof naar alle redelijkheid beoordelen en ernaar handelen.
 • Op deze algemene voorwaarden en het gastouderopvang contract is het Nederlands Recht van toepassing.
 • Gastouderbureau Soof heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande contracten toepasselijk te verklaren.
 • Gewijzigde algemene voorwaarden worden altijd eerst besproken en goedgekeurd door de oudercommissie.